Calentadors Unicorn

 CALENTADORS UNICOR


 (castellano más abajo)

Avui us porto el patró d'uns calentadors, concretament els CALENTADORS UNICOR, degut al detallet que porta a la part de dalt del calentador i pels colors escollits. 
Aquests calentadors són per una nena de 6 anys. Però al patró us explico com fer-los més grans. 
Comencem!

Abreviatures:

- Cadeneta: cad
- Punt ras: PR
- Punt mig alt: PMA
- Punt ras agafat pel fil de darrera del punt: PR(t)
- Punt mig alt agafat pel fil de darrera del punt: PMA(t)
- Punt baix: PB
- Punt alt: PA
- Augment: A

Material:

- Llana Merino Wool de la marca DMC en colors blanc 1 cabdell (amb tocs brillants daurats), rosa (1 cabdell i una mica més d'un altre) i blau (1 cabdell). 
- Restes de llana per fer les decoracions dels unicors.
- Agulla de ganxet de 3mm.
- Tisores i agulla llanera. 

Patró dels calentadors:
 
0. Comencem fent 90 cad, més 1 cad de pujada amb el color blanc. 
1. 15 PR, 15 PMA en blanc.
    30 PMA en rosa.
    15 PMA, 15 PR en verd. 
2. 15 PR(t), 15 PMA(t) en verd. 
    30 PMA(t) en rosa. 
    15 PMA(t), 15 PR(t) en blanc.
3. 15 PR(t), 15 PMA(t) en blanc.
    30 PMA(t) en rosa. 
    15 PMA(t), 15 PR(t) en verd. 
Repetir els passos 2 i 3 fins arribar a la volta 53, si es volen més amples continuar fins a l'amplada desitjada. 
Unir els laterals del calentador agafant el fil de la cadeneta d'inici i unir amb la V que forma el punt de l'altre lateral. Per tal que quedi més pulit, introduir la agulla llanera pel fil de la cadeneta, introduir després pel mig de la V del punt paral.lel de l'altre lateral i sortir per la V del següent punt. 

Patró Unicorn:

Cara (blanc):
1. Anell màgic de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Un augment a cada punt. Total: 12 PB. 
3. 1 PB, 1A, repetir a cada punt fins acabar la volta. Total: 18 PB. 
4. 2 PB, 1A, repetir a cada punt fins acabar la volta. Total: 24 PB. 
5. 1 PR a cada punt fins acabar la volta. Total: 24 PR. 

Orelles (blanc, fer dos per cada unicor):
1. 6 cad.
2. 1PB a la segona cad (començant a comptar per l'agulla de ganxet), 1PMA, 1PA, 1PMA, 3PB (al mateix lloc). Continuar per l'altre costat com si fos un patró circular: 1PMA, 1PA, 1PMA, 1PB i 1PR. 
3. Cosir a la cara. 

Banya (groc):
1. Enganxar el groc al costat de l'orella. 
2. 6 cad. 
3. 1PB a la segona cad (començant a comptar per l'agulla de ganxet), 1PMA, 3PA a les següents 3 cad. 
4. Enganxar amb 1 PR al costat de l'altra orella. 

Decoracions:
- Fer els ulls i el nas al fil negre i agulla llanera. 
- Enganxar amb un nus els fils dels cabells i tallar a la mida que es vulguin. 
- Pintar les galtes. 

Consells:
- És un patró que es realitza de manera plana, no circular, per tant haureu d'anar girant la feina quan arribeu al final de la volta. 
- Les 90 cad de l'inici marcaran la llargada del calentador, si es volen més llargs només cal fer més cadenetes d'inici i després quadrar el número de punts que se li donen a cada color perquè surtin els mateixos a cada color. 
- Quan canvieu el color, cal que després d'haver introduit a l'agulla el color nou, passeu el fil endavant perquè després a la següent volta el tingueu darrera de la feina i pugueu continuar teixint. 
- Quan acabeu de teixir deixeu un fil llarg de cada color per unir amb el mateix fil, així quedarà més pulit. 
- M'encantarà veure els teus calentadors per les xarxes socials, no t'oblidis d'etiquetar-me perquè ho pugui veure! @elmeuganxet  #calentadorsunicornEMG
Hoy os traigo el patrón de unos calentadores, concretamente los CALENTADORES UNICORNIO, debido al detalle que lleva en la parte de arriba del calentador i por los colores elegidos. 
Estos calentadores son para una niña de 6 años. Pero en el patrón os explico como hacerlos más grandes. 
Comenzamos!

Abreviaturas:

- Cadeneta: cad
- Punto raso: PR
- Punto medio alto: PMA
- Punto raso cogido por la hebra de atrás del punto: PR(t)
- Punto medio alto cogido por la hebra de atrás del punto: PMA(t)
- Punto bajo: PB
- Punto alto: PA
- Aumento: A

Material:

- Lana Merino Wool de la marca DMC en colores blanco 1 ovillo (con toques brillantes dorados), rosa (1 ovillo y un poco más de otro) y azul (1 ovillo). 
- Restos de lana para hacer las decoraciones de los unicornios.
- Aguja de ganchillo de 3mm.
- Tijeras y aguja lanera. 

Patrón de los calentadores:
 
0. Comenzamos haciendo 90 cad, más 1 cad de subida con el color blanco. 
1. 15 PR, 15 PMA en blanco.
    30 PMA en rosa.
    15 PMA, 15 PR en verde. 
2. 15 PR(t), 15 PMA(t) en verde. 
    30 PMA(t) en rosa. 
    15 PMA(t), 15 PR(t) en blanco.
3. 15 PR(t), 15 PMA(t) en blanco.
    30 PMA(t) en rosa. 
    15 PMA(t), 15 PR(t) en verde. 
Repetir los pasos 2 y 3 hasta llegar a la vuelta 53, si se quieren más anchos continuar hasta la anchura deseada. 
Unir los laterales del calentador cogiendo la hebra de la cadeneta de inicio y unir con la V que forma el punto del otro lateral. Para que quede más limpio, introducir la aguja lanera por la cadeneta, introducir después por el medio de la V del punto paralelo del otro lateral y salir por la V del siguiente punto. 

Patrón Unicornio:

Cara (blanco):
1. Anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Un aumento en cada punto. Total: 12 PB. 
3. 1 PB, 1A, repetir en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB. 
4. 2 PB, 1A, repetir en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 24 PB. 
5. 1 PR en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 24 PR. 

Orejas (blanco, hacer dos para cada unicornio):
1. 6 cad.
2. 1PB en la segunda cad (comenzando a contar por el ganchillo), 1PMA, 1PA, 1PMA, 3PB (en el mismo sitio). Continuar por el otro lado como si fuera un patrón circular: 1PMA, 1PA, 1PMA, 1PB y 1PR. 
3. Coser a la cara. 

Cuerno (amarillo):
1. Enganchar el amarillo al lado de la oreja. 
2. 6 cad. 
3. 1PB en la segunda cad (comenzando a contar por el ganchillo), 1PMA, 3PA en las siguientes      3 cad. 
4. Enganchar con 1 PR al lado de la otra oreja. 

Decoraciones:
- Hacer los ojos y la nariz con hilo negro y aguja lanera. 
- Enganchar con un nudo los hilos del pelo y cortar a la medida que se quiera. 
- Pintar los mofletes. 

Consejos:
- Es un patrón que se realiza de manera plana, no circular, por tanto tendréis que ir girando la labor cuando lleguéis al final de la vuelta. 
- Les 90 cad del inicio marcaran la largada del calentador, si se quieren más largos solo hay que hacer más cadenetas de inicio y después cuadrar el número de puntos que se le dan a cada color para que salgan los mismos puntos en cada color. 
- Cuando cambie de color, hace falta que después de haber introducido en el ganchillo el color nuevo, paséis el hilo delante para que después en la siguiente vuelta lo tengáis detrás de la labor y podáis continuar tejiendo. 
- Cuando acabéis de tejer dejar un hilo largo de cada color para unir con el mismo hilo, así quedará mucho mejor. 
- Me encantará ver tus calentadores por redes sociales, no te olvides mencionarme para que yo lo vea! @elmeuganxet  #calentadorsunicornEMG


Comentaris