Guants EMG

GUANTS EMG
  Amic invisible...que millor que alguna cosa fet per tu mateix?
Animat a fer aquests guants, com jo li vaig fer a una personeta especial que em va tocar d'amiga invisible! 
Segur que quedaran encantats!

Material utilitzat:
- Llana gris de 3.5mm
- Ganxet de 3.5mm
- 2 botons negres

Punts utilitzats:
- anell màgic
- disminució
- punt baix (PB)
- 1/2 vareta 
- vareta

Patró:
1. Fer un anell màgic de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Fer un augment a cada PB fins acabar la volta. Total: 12PB.
3. Fer un augment i 1 PB successivament fins acabar la volta. Total: 18PB.
4. Fer un augment i 2 PB successivament fins acabar la volta. Total: 24PB.
5. Fer un augment i 3 PB successivament fins acabar la volta. Total: 30PB. 
6. Fer un augment i 4 PB successivament fins acabar la volta. Total: 36PB.
7. Fer un augment i 5 PB successivament fins acabar la volta. Total: 42PB. 
 
8-28. Fer 1PB a cada punt de cada volta. A mesura que es fan voltes anar provant el guant i anar mirant com queda a la nostra mà. Cal que l'última volta quedi per sota de la ratlla dels dits (quan acaben els dits i comença el palmell), en el meu cas he necessitat 20 voltes. 
 
29. Fer 1PB, 20 cadenetes, saltar 20 PB i en el 21PB fer un PB i continuar amb PB fins al final de la volta. 
30. Fer 1PB, 20PB en les cadenetes de la volta anterior per dins del forat i continuar amb PB fins al finals de la volta.
31- 40. Fer PB en tots els PB fins acabar cada una de les voltes. Cal anar provant el guant a la ma per tal de saber si anem bé. Al final ha d'arribar a la part del dit polze.
 
41. Fer 1PB, 10 cadenetes, saltar 3PB i en el quart fer 1PB. El forat dels dits quedarà a la meitat  del forat del dit polze. Continuar amb PB fins acabar la volta. Quan quedin 3 PB per acabar fer una disminució de 3 PB agafant la cadeneta del forat.
42. Fer 8 PB dins el forat del dit polze, 1 disminució de 3punts agafant fil dins l'espai del forat del polze i continuar amb PB fins acabar la volta.
43. Fer 1 disminució de 3 punts començant a la disminució de la volta anterior i PB fins acabar la volta. 
44. Fer 1 disminució de 2 punts, 4PB, 1 disminució de 2 punts i PB fins acabar la volta.
 
45-53. Fer PB a cada punt durant totes les voltes. 
54. Fer 2 cadenetes i fer 1/2 varetes fins acabar la volta. Tancar amb un punt ras. 
 
55-58. Realitzar durant 4 voltes el punt elàstic: consisteix en fer varetes, però primer agafant fil per la 1/2 vareta pel davant, la segona vareta agafant el fil per darrera de la 1/2 vareta de la volta anterior i així fins al final, alternant davant, darrera. 

Dit polze:
1. Enganxar el fil, fer 16PB al voltant de tot el forat. 
2-8. Fer PB fins acabar la volta. 
9. Fer 2 disminucions en tota la volta, per tal que quedi iguala fer una disminució a cada costat de la volta, la resta de punts, PB.
10-11. Fer 1PB a cada punt fins acabar la volta. 
12. Fer 2 disminucions en tota la volta, per tal que quedi iguala fer una disminució a cada costat de la volta, la resta de punts, PB.
13. Fer 1 PB a cada punt fins acabar la volta. 
14. Fer 2 disminucions en tota la volta, per tal que quedi iguala fer una disminució a cada costat de la volta, la resta de punts, PB.
15. Tancar amb un punt ras. 

Detalls:
1. Cosir el botó per tal que es pugui enganxar la part dels dits quan no es necessita.
 
2. Fer el forat per enganxar el botó.

Consell:
Per fer el dit de l'altra mà, caldrà que a la fila 41 es facin PB fins arribar a l'obertura, un cop allí fer les 10 cadenetes 


No dubteu en etiquetar-me a xarxes socials amb @elmeuganxet per poder veure els vostres #guantsEMG , de quin color te’ls faras?

  Amigo invisible...que mejor que alguna cosa hecha por ti misma?
Anímate a hacer estos guantes, como yo le hice a una persona especial que me tocó de amiga invisible! 
Seguro que quedaran encantados!

Material utilizado:
- Lana gris de 3.5mm
- Ganchillo de 3.5mm
- 2 botones negros

Puntos utilizados:
- anillo mágico
- disminución
- punto bajo (PB)
- 1/2 vareta o punto medio alto (PMA)
- vareta o punti alto (PA)

Patrón
1. Hacer un anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Hacer un aumento en cada PB hasta acabar la vuelta. Total: 12PB.
3. Hacer un aumento y 1 PB sucesivamente hasta acabar la vuelta. Total: 18PB.
4. Hacer un aumento y 2 PB sucesivamente hasta acabar la vuelta. Total: 24PB.
5. Hacer un aumento y 3 PB sucesivamente hasta acabar la vuelta. Total: 30PB. 
6. Hacer un aumento y 4 PB sucesivamente hasta acabar la vuelta. Total: 36PB.
7. Hacer un aumento y 5 PB sucesivamente hasta acabar la vuelta. Total: 42PB. 
 
8-28. Hacer 1PB en cada punto de cada vuelta. A medida que se hagan vueltas, ir probando el guante y ir mirando como queda en nuestra mano. Hace falta que la última vuelta quede por debajo de la ralla de los dedos (donde acaban los dedos y empieza la palma), en mi caso he necesitado 20 vueltas. 
 
29. Hacer 1PB, 20 cad, saltar 20 PB y en el punto 21 hacer 1 PB y continuar con PB hasta el final de la vuelta. 
30. Hacer 1PB, 20PB en las cadenetas de la vuelta anterior por dentro del agujero y continuar con PB hasta el final de la vuelta.
31- 40. Hacer PB en todos los PB hasta acabar cada una de las vueltas. Hace falta ir probando el guante en la mano para saber si vamos bien. Al final, tiene que llegar a la parte del dedo pulgar.
 
41. Hacer 1PB, 10 cad, saltar 3PB y en el cuarto hacer 1PB. El agujero de los dedos quedará a la mitad del agujero del dedo pulgar. Continuar con PB hasta acabar la vuelta. Cuando queden 3PB para acabar, hacer una disminución de 3PB  cogiendo la cadeneta del agujero.
42. Hacer 8 PB dentro del agujero del dedo pulgar, 1 disminución de 3PB cogiendo hilo dentro del espacio del agujero del pulgar y continuar con PB hasta acabar la vuelta.
43. Hacer 1 disminución de 3 puntos comenzando en la disminución de la vuelta anterior y PB hasta acabar la vuelta. 
44. Hacer 1 disminución de 2 puntos, 4PB, 1 disminución de 2 puntos y PB hasta acabar la vuelta.
 
45-53. Hacer PB en cada punto durante todas las vueltas. 
54. Hacer 2 cadenetas y hacer PMA hasta acabar la vuelta. Cerrar con 1PR. 
 
55-58. Realizar durante 4 vueltas el punto elástico: consiste en hacer PA, pero primero cogiendo hilo por el PMA por delante, el segundo PA cogiendo el hilo por detrás del PMA de la vuelta anterior y así hasta el final, alternando delante, detrás. 

Dedo pulgar:
1. Enganchar el hilo, hacer 16PB alrededor de todo el agujero. 
2-8. Hacer PB hasta acabar la vuelta. 
9. Hacer 2 disminuciones en toda la vuelta, para que quede igual hacer una disminución en cada lado de la vuelta, el resto de puntos, PB.
10-11. Hacer 1PB en cada punto hasta acabar la vuelta. 
12. Hacer 2 disminuciones en toda la vuelta, para que quede igual hacer una disminución en cada lado de la vuelta, el resto de puntos, PB.
13. Hace 1 PB en cada punto hasta acabar la vuelta. 
14. Hacer 2 disminuciones en toda la vuelta, para que quede igual hacer una disminución en cada lado de la vuelta, el resto de puntos, PB.
15. Cerrar con un punto raso. 

Detalles:
1. Coser el botón para que se pueda enganchar la parte de los dedo cuando no se necesita.
 
2. Hacer el agujero para enganchar el botón.

Consejo:
Para hacer el dedo de la otra mano, hará falta que en la fila 41 se haga PB hasta llegar a la abertura, un vez allí hacer las 10 cadenetas
.   


No dudéis en etiquetarme en redes sociales @elmeuganxet para ver vuestros resultados de #guantsEMG , de que color te los vas a hacer?Comentaris