PRIMAVERA!!!

PRIMAVERA!!
  Quina estació tan maca la primavera...colors, animalets, arbres florits plens de fulles ben verdes, i per suposat FLORS!! 
Des de sempre m'han agradat molt les flors, sobretot les margarides i aquí va un detall! 
Una margarida que mai morirà. 

Material utilitzat:                                                                                       
- Fil de cotó groc, blanc i verd.                                                              
- Pal de fusta (puntxó de broquetes)                                                    
- Ganxet del 2'5mm 
- Guata per omplir                                                                               
                                                                                                                
  Punts utilitzats:
- Anell màgic.
- Cadeneta (cad)
- Punt baix (PB)
- Punt ras (PR)
- Vareta o punt alt (PA)
- Mitja vareta o punt mig alt (PMA)                                                                                                              
Patró:

FLOR:
Groc:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. Un augment a cada punt. Total: 12 punts.
3. 1 punt, 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total 18 punts.
4-6. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total 18 punts.
Verd:
7-9. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 18 punts.
10. 1 punt, 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts
Omplir de cotó sintètic. 
11. 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 punts. 
12. Tancar amb un punt ras. 
Blanc (pétals):
1. Enganxar el fil de cotó blanc al punt que uneix el color groc amb el verd.
2. Fer una cadeneta de 10 punts, baixar fent 10 punts baixos. 
3. Passar el fil pel següent punt que uneix horitzontalment el color groc i verd i fer el pas 2.
4. Realitzar el pas 2 i el pas 3 fins acabar tota la flor. 

FULLA:
1. 10 cadenetes.
2. 1 punt ras, 3 punts baixos, 3 mitges varetes, 1 vareta i a la última cadeneta fer 5 varetes en el mateix punt.
3. 1 vareta, 3 mitges varetes, 3 punts baixos, 1 punt ras i tallar deixant fil per unir a la tija.

TIJA:
1. Clavar el pinxo a la base de la flor de color verd (es pot fixar millor amb una mica de pegament o cola).
2. enganxar el fil a la base de la flor i anar girant el pinxo deixant que el fil es vagi enredant poc a poc.
3. A l'alçada desitjada ficar la fulla i amb el fil sobrant d'aquesta anar enganxant al pinxo de la mateixa manera que al pas 2.


  Que estación tan bonita la primavera...colores, animalillos, arboles floridos llenos de hojas bien verdes, y por supesto FLORES!! 
Desde siempre me han gustado mucho las flores, sobretodo las margaritas y aquí va un detalle! 
Una margarita que nunca morirá. 

Material utilizado:                                                                                       
- Hilo de algodón amarillo, blanco y verde.                                                              
- Palo de madera (yo he utilizado un palillo de pinchitos, de los de comida, largo)                          - Guata para rellenar                         
- Ganchillo de 2'5mm                                                                                
                                                                                                                
  Puntos utilizados:
- Anillo mágico.
- Cadeneta (cad)
- Punto bajo (PB)
- Punto raso (PR)
- Vareta o punto alto (PA)
- Media vareta o punto medi alto (PMA)                                                                                                              
Patrón:

FLOR:
Amarillo:
1. Anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Un aumento en cada PB. Total: 12 
PB.
3. 1 
PB, 1 aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total 18 PB.
4-6. 1 
PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total 18 PB.
Verde:
7-9. 1 
PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB.
10. 1 
PB, 1 disminución en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB
Llenar de algodón sintético (guata). 
11. 1 disminución en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 6 
PB
12. Cerra con un punto raso. 
Blanco (pétalos):
1. Enganchar el hilo de algodón blanco en el punto que une el color amarillo con el verde.
2. Hacer una cadeneta de 10 
PB, bajar haciendo 10 PB
3. Pasar la hebra por el siguiente punto que une horizontalmente el color amarillo y verde y hacer el paso 2.
4. Realizar el paso 2 y 3 hasta acabar toda la flor. 

HOJA:
1. 10 cad.
2. 1 PR, 3 
PB, 3 PMA, 1PA y en la última cadeneta hacer 5 PA en el mismo punto.
3. 1PA, 3PMA, 3PB, 1PR y cortar dejando hilo para unir al tallo.

TALLO:
1. Clavar el pincho a la base de la flor de color verde (se puede fijar mejor con un poco de pegamento o cola).
2. Enganchar el hilo a la base de la flor y ir girando el pincho dejando que el hilo se vaya enredando poco a poco.
3. En la altura deseada poner la hoja y con el hilo sobrante de esta ir enganchando al pincho de la misma manera que en el paso 2.
Comentaris